DOCUMENTACIÓ

  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del pare i mare o de la targeta de residencia on consta el NIE.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de l’infant (si en té)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual.
  • Certificat municipal de convivència de l’alumne/a, Santpedor (30 punts) i Castellnou ( 10 punts)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CRITERIS DE PRIORITAT:

Criteris generals:

  • Germans/es matriculats al centre (40 punts)
  • Renda anual de la unitat familiar si són beneficiaris de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (10 punts)
  • Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa.(20 punts)
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne /a o d’un familiar de primer grau (10 punts).

Criteris complementaris:

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (15 punts)

Un cop tingueu tota la documentació, en format PDF o foto (JPG) ens la podeu fer arribar a qualsevol dels dos correus electrònics de l’escola: adm.ebm.gallarets@peretarres.org o dir.ebm.gallarets@peretarres.org