Documentació

DOCUMENTS OBLIGATORIS

1. carta de compromís educatiu 

2. normes de funcionament actualitzat 

3. Dret d’imatge 

4. Fitxa d’inscripció 

5. Autoritzacio recollida infants 

6. Autorització condicions del servei del menjar

7.Administració medicaments Antitèrmics

8. Autorització quota AMPA 2021

9. Full SEPA

10. Fitxa Alta i Baixa voluntària serveis fixes

11. entrevista trobada inicial 

12. llistat material actualitzada COVID 

ALTRES DOCUMENTS (només si es dóna el cas)

13.Administració medicaments crònics 

14. xecs guarderia_no devolució 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA MATRÍCULA
  • Fotocòpia DNI infant (si en té)
  • Fotocòpia DNI dels 2 representants legals
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si s’escau)
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Fotocòpia del número de compte
  • 6 fotografies mida carnet