Documentació

DOCUMENTSOBLIGATORIS

1. Carta de compromís educatiu                                  2. Normes de funcionament

3. Drets d’imatge                                                               4. Correu electrònic, recollida, accidents

5. Administració medicaments Antitèrmics           6. Autorització condicions del servei del menjar

7. Autoritzacions serveis fixes                                     8. AUTORITZACIÓ QUOTA AMPA 20-21

a. Llistat material (no cal retornar)

ALTRES DOCUMENTS (només si es dóna el cas)

b. Xecs guarderia

c. Administració medicaments crònics

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA MATRÍCULA
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Fotocòpia del número de compte
  • 6 fotografies mida carnet (entregar-les al setembre)