Documentació

DOCUMENTS OBLIGATORIS

1. carta de compromís educatiu

2. normes de funcionament actualitzat

3. Fitxa inscripcio

4. Full SEPA

5. autorització quota AMPA

6. Alta i Baixa serv fix

8. llistat material actualitzada COVID

ALTRES DOCUMENTS (només si es dóna el cas)

7. xecs guarderia

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA MATRÍCULA
  • Fotocòpia DNI infant (si en té)
  • Fotocòpia DNI dels 2 representants legals
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si s’escau)
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Fotocòpia del número de compte
  • 6 fotografies mida carnet
  • Fotocòpia del llibre de família (si no el vau presentar a les preinscripcions)
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (si no el vau presentar a les preinscripcions)